Kutsujaks oli PwC Advisors ja CPD Arenduskeskus kes on Rahandusministeeriumi tellimusel läbi viimas uuringut "Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest rahastatavate finantsinstrumentide eelhindamine". Uuringu eesmärgiks on pakkuda välja võimalusi tagastamatu toetuse kõrval või asemel rakendada ka tagastatava toetuse instrumente. 
Uuringu fookuses on ka Siseministeeriumi rakendatav meede "Uute lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomine" ja Sotsiaalministeeriumi rakendatav meede "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7-aastastele lastele". Võimalike toetuse saajate hulka kuuluvad peamiselt KOV-id. 
Osalesid KOV-ide ja maavalitsuste esindajad, asjaomased ministeeriumid ja ülikoolid, rakendusasutuste ja rakendusüksuste esindajad, valdkonnaeksperdid jt. 
Intervjuul arutleti järgmistel teemadel: 
• valdkonna peamised probleemid ja nende põhjused; 
• meetmete eesmärkide saavutamiseks valitud rakendusskeemide asjakohasus; 
• hinnang kapitali (laen, omavahendid) kättesaadavusele Eestis laiemalt (põhjused, miks kapital on/ei ole kättesaadav); 
• sihtgrupi majanduslik võimekus; 
• valdkonna investeeringuvajadus, kas toetus katab selle; 
• muud esilekerkivad ning valdkonda puudutavad teemad.