Koolieelse lasteasutuse seaduse muudatused 
Lugupeetud Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu liige Külli Urb

 Tänan Eesti Lapsehoidjate Kutseliitu seisukohtade ja ettepanekute eest, mida esitasite koolieelse lasteasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõule (641 SE). 

 2015. aasta 1. jaanuaril jõustuva muudatuse kohaselt võib kohalik omavalitsus lasteasutuse koha asendada vanema nõusolekul kuni kolmeaastase lapse puhul kohaga lapsehoiuteenuse osutaja juures. Seaduse kohaselt on omavalitsusel õigus vastavalt võimalustele ja vajadustele ise pakkuda lapsele kohta lasteasutuses või lapsehoiuteenust või kasutada selleks eraõigusliku juriidilise isiku või teise omavalitsuse teenuseid. 

 Koolieelse lasteasutuse seadus ei sea ülemist piiri vanema omaosalusele, kui vanem on valinud oma lapsele koha eralasteaias või eralapsehoiu teenuse osutaja juures. Samuti on ka edaspidi võimalik, et omavalitsus toetab vanema omaosalust eralasteaias või eralapsehoius, kuid seda vastavalt omavalitsuse kehtestatud tingimustele. Tegemist on omavalitsuse iseotsustus õigusega. Kui vanem taotleb kohta omavalitsuselt, siis omavalitsus peab tagama koha lasteasutuse seaduses nimetatud tingimustel. Sel juhul ei või vanema poolt kaetav osa ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäära. Ülejäänud osa tuleb katta omavalitsuse poolt vastavalt sõlmitud kokkulepetele.

 Kultuurikomisjon kaalus tulumaksuseaduse muutmist, et võimaldada vanemal lapsehoiuteenuse kulu maha arvata maksustamisperioodi tulust sarnaselt lasteasutuse tasuga. Lähtuvalt Haridus- ja Teadusministeeriumi eesmärgist sidustada lapsehoid ja alushariduse omandamine omavahel tänasest paremini, tuleks kultuurikomisjoni hinnangul ettepanek terviklikumat lahendada koostatavas alushariduse kontseptsioonis.

 Nii eelpool kirjeldatud kui ka teiste muudatuste põhjalikumaid selgitusi saate soovi korral lugeda Riigikogu koduleheküljel asuvalt eelnõu 641 SE seletuskirjadest. 

 Lugupidamisega 
 (allkirjastatud digitaalselt) 
 Lauri Luik 

 Kultuurikomisjoni esimees 
 Atko-Madis Tammar, 
 atko-madis.tammar@riigikogu.ee, 
631 6482